Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Αποτελέσματα της Δράσης και καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Τηρήθηκαν το χρονοδιάγραμμα και οι στρατηγικές εφαρμογών του σχεδίου δράσης, ενώ  οι προγραμματισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων.

·      Υπήρξε άριστη συνεργασία μεταξύ των μαθητών που συμμετείχαν στη δράση, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους υπεύθυνους καθηγητές.

·      Η σχολική κοινότητα συνεργάστηκε άψογα με την Π.Υ. Λευκάδας, την Πολιτική Προστασία του Δ. Λευκάδας, τους ερευνητές-σεισμολόγους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το Σύλλογο Γονέων.

·      Οι μαθητές του Σχολείου με σοβαρότητα συμμετείχαν στις ασκήσεις ετοιμότητας, έλαβαν πολύτιμη ενημέρωση τόσο από επαγγελματίες στη διαχείριση των σεισμών (Π. Υ.), όσο και από επιστήμονες-σεισμολόγους. Ο εντοπισμός των αδυναμιών κατά την α΄ άσκηση σεισμού και η διόρθωσή τους βοήθησε τους μαθητές  να μπορούν να ανταποκριθούν σε μία πραγματική κατάσταση, σε ένα ενδεχόμενο δηλαδή το οποίο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. (Τα παραπάνω προέκυψαν από την ποσοτικά μετρήσιμη διερεύνηση/σύγκριση μεταξύ των αρχικών και τελικών αντιλήψεων/στάσεων μέσω ερωτηματολογίων).

·      Αξίες, όπως η συνεργασία, η υπευθυνότητα, η εργατικότητα, εμπεδώθηκαν από τους μαθητές, ενώ παράλληλα, αναδείχτηκαν ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών, που δύσκολα ανιχνεύονται στο σύγχρονο γνωσιοκεντρικά προσανατολισμένο Λύκειο.


κ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Στο πλαίσιο της δράσης καλλιεργήθηκαν πρακτικές, όπως:

- Η βιωματικότητα, το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, η αυτενέργεια,  ο διάλογος μεταξύ των μαθητών, η ενθάρρυνσή τους, με στόχο την ανάδειξη κλίσεων και δεξιοτήτων, η αξιοποίηση της τεχνολογίας με δημιουργικό τρόπο, η συνεργασία των μαθητών με ομάδες έξω από αυτήν (υπηρεσίες και φορείς), η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, η συνεχής παρακολούθηση του έργου, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ο αναστοχασμός, ο επαναποσδιορισμός των προσεγγίσεων/του αρχικού σχεδιασμού, η σύνδεση θεωρίας και πράξης, με στόχο την αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων και η εξωστρέφεια μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων
Σχέδιο Δράσης: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

 Σχέδιο Δράσης: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

 Στόχος Βελτίωσης: 

Σκοποί της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενημέρωση  όλων και η υποστήριξη των μαθητών/τριών από τη σχολική μονάδα, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη διαχείριση κρίσης σε έναν επικείμενο σεισμό, η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς καθώς και  η ενίσχυση των διαύλων συνεργασίας σχολικής μονάδας και  αρμοδίων φορέων. Η δράση κρίνεται αναγκαία για την οργάνωση του σχολείου δεδομένης της υψηλής σεισμικότητας της Λευκάδας.

Α1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης

Ζώντας στη Λευκάδα, μία από τις πλέον δραστήριες σεισμικά περιοχές της Ευρώπης,  κρίνουμε απαραίτητη την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς των μαθητών, εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων, της ετοιμότητας, της διαρκούς ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης της σχολικής μας κοινότητας, θεωρώντας πολύτιμη και τη συνεργασία με φορείς επιφορτισμένους με τη διαχείριση των σεισμών.


Πηγές

https://oasp.gr/

https://civilprotection.gov.gr/

https://bbnet2.gein.noa.gr/index/gr/1

·  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (2008): «Ανάπτυξη Οδηγιών για την Ασφαλέστερη Αντιμετώπιση Σεισμικών Κινδύνων σε Εργοστασιακούς χώρους», Αθήνα, 240 σελ.

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (2012): «Επιτελικός Ρόλος της διοίκησης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία», 22 σελ.

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (2012): «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων», 30 σελ.

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (2012): «Συμμετοχή των εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία», 18 σελ.

• Ν. 4144/13, ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013: «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

• Ν. 3850/2010, ΦΕΚ 84/Α΄/2-6-2010: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»

• Ο.Α.Σ.Π. (2014): Έντυπο με τίτλο: «Οδηγίες Προστασίας – Μετασεισμική Περίοδος», των: Κούρου Α., Ιωακειμίδου Α., Αθήνα, 16 σελ.

• Ο.Α.Σ.Π. (2012): Φυλλάδιο με τίτλο: «Προετοιμάσου από Τώρα για το Σεισμό», των: Κούρου Α., Ιωακειμίδου Α., Μώκου Β., Αθήνα, 8 σελ. 

Τρίτη 9 Απριλίου 2024

Εγκαίνια Έκθεσης και Βράβευση Μαθητών του 14ου Μαθητικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας Δήμου Λευκάδας.

 Τρίτη 9  Απριλίου 2024

Πραγματοποιήθηκαν τα Εγκαίνια και η Βράβευση των μαθητών στην αίθουσα Τέχνης Θ. ΣτάμοςΣτην εκδήλωση παρευρέθηκαν o κ. Βεργίνης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Υγείας,  Παιδείας Αθλητισμού και Τουριστικής Πολιτικής, ο κ. Λάζαρης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δ.Ε. Σφακιωτών και  Καρυάς,  η κ. Μαργέλη Μαρία,  Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Δομών Δήμου Λευκάδας, η κ. Φίλιππα Ευφροσύνη,  Μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Λευκάδας, η κ. Σκλαβενίτη Άννα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, η Υποδιευθύντρια  και οι καθηγητές/τριες του 1ου  Γενικού Λυκείου Λευκάδας καθώς και πλήθος μαθητών/τριων.
Οι  μαθητές που βραβεύτηκαν είναι:


1o βραβείο: ΚΟΛΥΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Α' ΛΥΚΕΙΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΤ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

 

2ο βραβείο: ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ-ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, 1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
3ο βραβείο: ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Α' ΛΥΚΕΙΟΥ, 1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Α΄ Έπαινος: ΜΕΡΣΙΝΗ ΦΡΙΝΤΑ, Α' ΛΥΚΕΙΟΥ, 1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 


 


 
Β΄  Έπαινος: ΜΙΚΡΩΝΗ ΕΒΕΛΙΝΑ, Α' ΛΥΚΕΙΟΥ, 1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 
Γ΄ Έπαινος: ΣΚΙΑΔΑ ΜΕΛΙΝΑ, Β' ΛΥΚΕΙΟΥ, 1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Ειδική Διάκριση: ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗ ΖΩΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

«Για την εννοιολογικά ποιητική προσέγγιση του θέματος» 

Γη, Αέρας, Νερό, Φωτιά

Σύμφωνα με την οντολογική θεωρία, ο κόσμος δομείται από αυτά

τα 4 βασικά στοιχεία, τις αναμείξεις τους και τις αλληλεπιδράσεις τους.

Οτιδήποτε υπάρχει στο σύμπαν, υλικό και άυλο, ορατό ή

αόρατο, οικοδομείται από αυτά τα 4 στοιχεία.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η οντολογική θεωρία εξετάζει τις αρχές της ύπαρξης και της συγκρότησης του όντος, μελετά τη φύση και την ουσία των όντων. (Ον= αυτό που πραγματικά υπάρχει, καθετί που έχει υπόσταση)

Να πούμε ότι οι όροι παραπέμπουν στις αντίστοιχες φυσικές έννοιες του αέρα, της φωτιάς, του νερού και της γης λόγω παρεμφερών ιδιοτήτων αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για υποτιθέμενα οντολογικά θεμέλια συστατικά της φύσης.

Πολλοί αρχαίοι αλλά και σύγχρονοι πολιτισμοί ταυτίζουν το κάθε στοιχείο με διαφορετικά επίπεδα ενέργειας. Ο αέρας είναι για το ψυχικό επίπεδο, η φωτιά για το νοητικό επίπεδο, το νερό για το ενεργειακό επίπεδο και η γη για το αντικειμενικό επίπεδο (φυσική ύλη).Συμμετοχές μαθητών, Κριτική Επιτροπή & Ευχαριστίες

Συμμετοχές μαθητών/τριών

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

1

ΚΑΤΩΠΟΔΗ

ΟΛΓΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2

ΚΟΛΥΒΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΤ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

3

ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗ

ΖΩΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ

ΓΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

4

ΚΟΥΡΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

5

ΜΑΓΚΑΝΑΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

6

ΜΑΣΤΟΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

7

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

8

ΜΕΡΣΙΝΗ

ΦΡΙΝΤΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

9

ΜΙΚΡΩΝΗ

ΕΒΕΛΙΝΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

10

ΜΠΑΚΑ

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

11

ΠΑΝΤΑΖΗ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

12

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ-ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

13

ΣΚΙΑΔΑ

ΜΕΛΙΝΑ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

14

ΤΟΝΤΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

15

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

16

ΤΣΕΛΑΪ

ΝΕΚΛΙΝΤΟ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

17

ΤΥΠΑΛΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

18

ΧΑΣΑΠΗ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο ΓΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κριτική Επιτροπή1.      Αθανασόπουλος Αντώνης, Ερασιτέχνης Φωτογράφος, Πρόεδρος  της Φωτογραφικής Ομάδας ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

2.      Γεωργιάδης Δημήτρης, Καθηγητής Εικαστικών, ζωγράφος

3.      Ζαφειρόπουλος Γιάννης, Καθηγητής Εικαστικών

4.      Μικρώνης Ξενοφώντας , Ερασιτέχνης Φωτογράφος

5.      Χαλικιοπούλου Ευφροσύνη, Ερασιτέχνης Φωτογράφος, Μέλος της Φωτογραφικής Ομάδας ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ


Θερμές ευχαριστίες στους παρακάτω :

·         Στον Δήμο Λευκάδας, για την φιλοξενία της έκθεσης του 14ου Μαθητικού  Διαγωνισμού Φωτογραφίας στην αίθουσα Τέχνης Θ. Στάμος

·         Στον Κολυβά  Αλέκο (Φαρμακοποιό) για την προσφορά της φωτογραφικής μηχανής

Στo elab Τσακάλης Βασίλειος, για την προσφορά έγχρωμου πολυμηχανήματος

·         Στο Φωτογραφείο ΕΙΚΟΝΑ του Κρητικού Μιχάλη για την προσφορά

Σετ φωτογραφικών ειδών

·         Στις Εκδόσεις Fagotto για την προσφορά 4 φωτογραφικών βιβλίων  του Fritz Berger

·         Στο ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ για την προσφορά φωτογραφικού βιβλίου «Σκέψεις για τη φωτογραφία»  του Πλάτων Ριβέλλη

·         Στο Χάρτινο - Θ. Κρητικός, για την δημιουργία της αφίσας και των εντύπων σταθερά δίπλα μας εδώ και 14 χρόνια

·         Στην Κριτική Επιτροπή Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Συμμετοχή του 1 ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας στις δράσεις για την παγκόσμια ημέρα

Αδέσποτων Ζώων, με την Γ τάξη να συγκεντρώνει τροφές και να τις παραδίδει στη

φιλοζωική ομάδα Little friends Lefkas και στη κ. Μάρτα Γαλάνη.