Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Θέμα : «Αξιολόγηση προσφορών για την πραγματοποίηση Προγράμματος επίσκεψης στο CERN.»


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΑΡΙΘΜΟΣ 3                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/10/2018
Θέμα :  «Αξιολόγηση   προσφορών για την πραγματοποίηση Προγράμματος επίσκεψης  στο CERN

Σήμερα 22 -10- 2018, ημέρα Δευτέρα συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γενικού  Λυκείου Λευκάδας
 η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που ορίστηκε με τη υπ’ αριθ.  2/17-10-2018 του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ για την ανάθεση   της Διεξαγωγής Οργανωμένης Επίσκεψης στα πλαίσια Προγράμματος στο CERN επταήμερης διάρκειας  με παρόντες τους:
1 .      Καρβελά Αθανάσιο, Δ/ντή  του 1ου ΓΕΛ, Πρόεδρο
2 .      Τζαβίδη Ευστρατία, συνοδός εκπαιδευτικός
3.       Ασπρογέρακα Πηνελόπη, συνοδός εκπαιδευτικός
4.       Ζαβερδινού Ειρήνη, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων
5.       Βλάχο Σπύρο, μέλος, εκπρόσωπο των μαθητών

Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:
  • κρίνοντας  καθ’ όλα νόμιμη τη διαδικασία  προκήρυξης της εκδρομής  και σύμφωνη με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 και ΦΕΚ 681/6-3-2017 που αφορά τις εκδρομές –μετακινήσεις των μαθητών .
    1. αφού παρέλαβε  τρεις (03) κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία
A.     VLACHOS TOURS, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
B.      PAPADIMAS VACANCES,  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
C.     PASS PANTOU, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  • Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω τρια (03) Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία και μονόγραφε κάθε σελίδα των Προσφορών.
  • Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της προκήρυξης , όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα
ότι η  προσφορά των πρακτορείων, VLACHOS TOURS, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και PASS PANTOU, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, αν και σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης δεν είχαν την πλέον συμφέρουσα τιμή  και για αυτό δεν επιλέγονται. 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα     
ότι η προσφορά του πρακτορείου  PAPADIMAS VACANCES, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, είναι η  πλέον σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης, είναι συμφέρουσα και επίσης παρέχει τη ασφάλεια και τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την  σωστή και ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής

Η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της Διεξαγωγής  Οργανωμένης Επίσκεψης στα πλαίσια Προγράμματος στο CERN επταήμερης διάρκειας  στο Τουριστικό – Ταξιδιωτικό, PAPADIMAS VACANCES, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ κατά άτομο (375 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και εξουσιοδοτεί
τον Δ/ντή του Σχολείου  να υπογράψει τη σχετική σύμβαση  με τον εκπρόσωπο του πρακτορείου  PAPADIMAS VACANCES, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με τους όρους της   προκήρυξης   και την προσφορά του πρακτορείου.

Επισυνάπτονται οι πρωτότυπες προσφορές των υποψηφίων.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η Επιτροπή

1 .      Καρβελάς Αθανάσιος, Δ/ντή  του 1ου ΓΕΛ, Πρόεδρος

2 .      Τζαβίδη Ευστρατία, συνοδός εκπαιδευτικός

3.       Ασπρογέρακα Πηνελόπη, συνοδός εκπαιδευτικός


4.       Ζαβερδινού Ειρήνη, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων

5.       Βλάχος Σπύρος, μέλος, εκπρόσωπο των μαθητώνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου