Σάββατο 28 Μαΐου 2022

Καλές πρακτικές και δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης

 Στο πλαίσιο της δράσης καλλιεργήθηκαν πρακτικές, όπως:

-        Το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα

-        Ο διάλογος και η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών

-        Η εμπλοκή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων

-        Η αυτενέργεια

-        Η ενθάρρυνση μαθητών, με στόχο την ανάδειξη κλίσεων και δεξιοτήτων

-        Η αξιοποίηση της τεχνολογίας με δημιουργικό τρόπο

-        Η συνεργασία των ομάδων της δράσης με ομάδες έξω από αυτήν (υπηρεσίες και φορείς)

-        Η συνεχής παρακολούθηση του έργου

-        Η αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ο αναστοχασμός, η αναμόρφωση και ο επαναποσδιορισμός των  προσεγγίσεων

-        Η σύνδεση θεωρίας και πράξης, με στόχο την αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων

-        Η εξωστρέφεια μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων

 

Οι παραπάνω καλές πρακτικές και αποτελεσματικές δραστηριότητες αναρτήθηκαν στο λειτουργικό  και πλήρως ενημερωμένο ιστολόγιο του Σχολείου μας, προκειμένου να διαχυθούν και να αξιοποιηθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο από όλους τους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικούς, μαθητές, Σύλλογο Γονέων, Δήμο Λευκάδας κ.α.).

Η πολύτιμη εμπειρία που αποκόμισαν οι μαθητές καλλιεργώντας τις παραπάνω πρακτικές στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση συνολικά της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ως παρακαταθήκη δοκιμασμένων στην πράξη διαδικασιών, μπορούν να βρουν πεδίο εφαρμογής τόσο στην υλοποίηση των δράσεων της επόμενης χρονιάς όσο και  στη διδασκαλία κάθε επιμέρους γνωστικού αντικειμένου μέσα στη σχολική τάξη, καθιστώντας τη μάθηση δημιουργική.

Εξάλλου, η υιοθέτηση όλων των παραπάνω πρακτικών εξοικειώνει τους μαθητές με στρατηγικές προσέγγισης και διαχείρισης οποιουδήποτε προβλήματος/εργασίας, διαμορφώνοντας προσωπικότητες ικανές να ανταποκριθούν στο άκρως απαιτητικό και ανταγωνιστικό σύγχρονο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου