Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Σχέδιο Δράσης: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

 Σχέδιο Δράσης: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

 Στόχος Βελτίωσης: 

Σκοποί της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενημέρωση  όλων και η υποστήριξη των μαθητών/τριών από τη σχολική μονάδα, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη διαχείριση κρίσης σε έναν επικείμενο σεισμό, η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς καθώς και  η ενίσχυση των διαύλων συνεργασίας σχολικής μονάδας και  αρμοδίων φορέων. Η δράση κρίνεται αναγκαία για την οργάνωση του σχολείου δεδομένης της υψηλής σεισμικότητας της Λευκάδας.

Α1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης

Ζώντας στη Λευκάδα, μία από τις πλέον δραστήριες σεισμικά περιοχές της Ευρώπης,  κρίνουμε απαραίτητη την ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς των μαθητών, εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων, της ετοιμότητας, της διαρκούς ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης της σχολικής μας κοινότητας, θεωρώντας πολύτιμη και τη συνεργασία με φορείς επιφορτισμένους με τη διαχείριση των σεισμών.


Πηγές

https://oasp.gr/

https://civilprotection.gov.gr/

https://bbnet2.gein.noa.gr/index/gr/1

·  ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (2008): «Ανάπτυξη Οδηγιών για την Ασφαλέστερη Αντιμετώπιση Σεισμικών Κινδύνων σε Εργοστασιακούς χώρους», Αθήνα, 240 σελ.

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (2012): «Επιτελικός Ρόλος της διοίκησης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία», 22 σελ.

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (2012): «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων», 30 σελ.

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (2012): «Συμμετοχή των εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία», 18 σελ.

• Ν. 4144/13, ΦΕΚ 88 Α/18-4-2013: «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

• Ν. 3850/2010, ΦΕΚ 84/Α΄/2-6-2010: «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»

• Ο.Α.Σ.Π. (2014): Έντυπο με τίτλο: «Οδηγίες Προστασίας – Μετασεισμική Περίοδος», των: Κούρου Α., Ιωακειμίδου Α., Αθήνα, 16 σελ.

• Ο.Α.Σ.Π. (2012): Φυλλάδιο με τίτλο: «Προετοιμάσου από Τώρα για το Σεισμό», των: Κούρου Α., Ιωακειμίδου Α., Μώκου Β., Αθήνα, 8 σελ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου