Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Αποτελέσματα της Δράσης και καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Τηρήθηκαν το χρονοδιάγραμμα και οι στρατηγικές εφαρμογών του σχεδίου δράσης, ενώ  οι προγραμματισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων.

·      Υπήρξε άριστη συνεργασία μεταξύ των μαθητών που συμμετείχαν στη δράση, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους υπεύθυνους καθηγητές.

·      Η σχολική κοινότητα συνεργάστηκε άψογα με την Π.Υ. Λευκάδας, την Πολιτική Προστασία του Δ. Λευκάδας, τους ερευνητές-σεισμολόγους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το Σύλλογο Γονέων.

·      Οι μαθητές του Σχολείου με σοβαρότητα συμμετείχαν στις ασκήσεις ετοιμότητας, έλαβαν πολύτιμη ενημέρωση τόσο από επαγγελματίες στη διαχείριση των σεισμών (Π. Υ.), όσο και από επιστήμονες-σεισμολόγους. Ο εντοπισμός των αδυναμιών κατά την α΄ άσκηση σεισμού και η διόρθωσή τους βοήθησε τους μαθητές  να μπορούν να ανταποκριθούν σε μία πραγματική κατάσταση, σε ένα ενδεχόμενο δηλαδή το οποίο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. (Τα παραπάνω προέκυψαν από την ποσοτικά μετρήσιμη διερεύνηση/σύγκριση μεταξύ των αρχικών και τελικών αντιλήψεων/στάσεων μέσω ερωτηματολογίων).

·      Αξίες, όπως η συνεργασία, η υπευθυνότητα, η εργατικότητα, εμπεδώθηκαν από τους μαθητές, ενώ παράλληλα, αναδείχτηκαν ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών, που δύσκολα ανιχνεύονται στο σύγχρονο γνωσιοκεντρικά προσανατολισμένο Λύκειο.


κ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ


Στο πλαίσιο της δράσης καλλιεργήθηκαν πρακτικές, όπως:

- Η βιωματικότητα, το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, η αυτενέργεια,  ο διάλογος μεταξύ των μαθητών, η ενθάρρυνσή τους, με στόχο την ανάδειξη κλίσεων και δεξιοτήτων, η αξιοποίηση της τεχνολογίας με δημιουργικό τρόπο, η συνεργασία των μαθητών με ομάδες έξω από αυτήν (υπηρεσίες και φορείς), η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, η συνεχής παρακολούθηση του έργου, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ο αναστοχασμός, ο επαναποσδιορισμός των προσεγγίσεων/του αρχικού σχεδιασμού, η σύνδεση θεωρίας και πράξης, με στόχο την αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων και η εξωστρέφεια μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου